انتصاب سردبیر دوفصلنامه مطالعات راهبردی تمدن نوین اسلامی

به گزارس روابط عمومی هفته علمی تمدن نوین اسلامی؛ فرزاد جهان بین، مدیرمسئول دوفصلنامه مطالعات راهبردی تمدن نوین اسلامی طی احکام جداگانه ای سردبیر و اعضای هیات تحریریه این دو فصلنامه را منصوب کرد.

مدیرمسئول : فرزاد جهان بین
سردبیر: محمدرحیم عیوضی، استاد دانشگاه شاهد

اعضاء هیأت تحریریه:
۱-    محمدرحیم عیوضی (استاد دانشگاه شاهد)
۲-   محسن فرمهینی فراهانی (دانشیار دانشگاه شاهد)
۳-   حجت الاسلام دکتر عبدالعلی توجهی ( استادیار دانشگاه شاهد)
۴-    محمدعلی محققی (استاد دانشگاه تهران)
۵-    فرزاد جهان بین(استادیار دانشگاه شاهد)
۶-   عباس کشاورز شکری (دانشیار دانشگاه شاهد)
۷-   غلامرضا گودرزی (دانشیار دانشگاه امام صادق)
۸-   علی اصغر پورعزت( استاد دانشگاه تهران)
۹-   سید سعید زاهد زاهدانی (استاد دانشگاه شیراز)
۱۰- مصطفی ملکوتیان (استاد دانشگاه تهران)
۱۱- عباس برومند(دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره))
۱۲- محمد هادی زاهدی وفا(دانشیار دانشگاه امام صادق(ع))
۱۳- محمد خزایی(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)

اهداف فصلنامه:

۱-   اهداف بلندمدت:

جایگزینی نگاه بلند مدت وآینده نگرانه به جای نگاههای کوتاه مدت ومقطعی
تقویت گفتمان تمدن نوین اسلامی در نسبت با گفتمانهای رقیب

۲-   اهداف کوتاه مدت:
روند پژوهی و مطالعه روندهای تاثیرگذار در شکل گیری تمدن نوین اسلامی
واکاوی پیشرانها و عوامل موثر در شکل گیری و پیشبرد روندهای ظهور تمدن نوین اسلامی
بررسی عوامل تغییر و ثبات در شکل گیری تمدن نوین اسلامی
رویدادها، تصورات، و اقدامات تاثیر گذار بر آینده تمدنها
آینده های ممکن، محتمل و مطلوب تمدن نوین اسلامی
آینده نگاری (سناریوپردازی، چشم انداز سازی، طراحی نقشه راه، و…) برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی
راهبردنگاری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و … برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی
روش شناسی مطالعات آینده تمدن نوین اسلامی
الگوپردازی، مدل سازی، تصویر پردازی و … برای شکل دادن تمدن نوین اسلامی

انتهای پیام/