اعلام فراخوان مقاله دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی

به گزارش دبیرخانه هفته علمی تمدن نوین اسلامی ؛ دو فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی به مدیر مسئولی فرزاد جهان بین و سردبیری محمدرحیم عیوضی فراخوان پذیرش مقاله، اعلام کرده است.

این دو فصلنامه، از استادان و پژوهشگران دعوت به عمل آورده  تا مقالات علمی پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط با مفهوم شناسی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، ضرورت و اهمیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین و مراحل تمدن نوین اسلامی،آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به منظور درج در دو فصلنامه ارسال کنند.
انتهای پیام/