نظام موضوعی

الف. مفهوم شناسی

تمدن، فرهنگ، نسبت فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی، مدنیت اسلامی، جامعه اسلامی، نظام اسلامی، پیشرفت اسلامی

ب. چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی

 • پروژه یا پروسه بودن شکل‌گیری تمدن
 • مولفه‌های تمدن نوین اسلامی و تمایز آن با سایر تمدن‌ها
 • ارکان تمدن نوین اسلامی (اقتصاد، ‌سیاست،‌ فرهنگ، قدرت نظامی، نظام اخلاقی، نظام آموزشی، نظام علمی و …)
 • نسبت تمدن نوین اسلامی با الگوی پیشرفت اسلامی
 • مظاهر یا لوازم تمدن اسلامی
 • سبک های زندگی اسلامی به عنوان مظاهر تمدن

ج. مبانی نظری تمدن نوین اسلامی

 • مبانی هستی‌شناختی
 • مبانی معرفت‌شناختی
 • مبانی الهیاتی و دین شناختی
 • مبانی انسان‌شناختی
 • مبانی ارزش‌شناختی

د. اهمیت و ضرورت تمدن نوین اسلامی

 • ضرورت شکل‌گیری تمدن
 • ضرورت تمدن اسلامی
 • ضرورت شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی در جهان معاصر

هـ . سیر تکوین تمدن نوین اسلامی

 • الزامات و پیش‌نیازهای تحقق تمدن نوین اسلامی
 • موانع تحقق تمدن نوین اسلامی
 • مراحل تحقق تمدن نوین اسلامی (مسیرهای ممکن، موجود و محتمل با رویکرد آینده‌پژوهی)
 • نقش علم در تحقق تمدن نوین اسلامی (علوم انسانی،‌ علوم تجربی، علوم اسلامی)
 • نسبت تمدن اسلامی با فرایند جهانی‌شدن، جامعه ایده‌آل مهدوی و …
 • نقاط عطف تاریخی در تمدن اسلامی (صفویه، آل بویه، عثمانی و …)
 • نسبت تمدن اسلامی و انقلاب اسلامی
 • عوامل رشد و افول تمدن‌ها
 • نسبت تمدن نوین اسلامی با تمدن غرب مدرن (تضاد، تعامل، شکل گیری هم زمان …)
 • نحوه تأثیر گذاری تکنولوژی در تمدن

و. ظرفیت‌های موجود برای تمدن سازی

 • ظرفیت‌های تاریخی ایران و اسلام
 • ظرفیت‌های دین اسلام
 • ظرفیت‌های انقلاب اسلامی
 • ظرفیت‌های جهان اسلام و امت اسلامی
 • بیداری اسلامی
 • گستره جغرافیایی تمدن نوین اسلامی

ز. مطالعات تمدنی و تمدن شناسی

 • جایگاه تمدن‌شناسی در طبقه‌بندی علوم
 • نسبت تمدن نوین اسلامی با تمدن اسلامی
 • رشته‌های علمی ناظر به تمدن‌شناسی
 • مطالعات علمی انجام شده در حوزه تمدن‌شناسی
 • بایسته‌های علمی و معرفتی در حوزه تمدن‌شناسی و تمدن پژوهی

ح. آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی

 • روند پژوهی و مطالعه روندهای تاثیر گذار در شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • واکاوی پیشرانها و عوامل موثر در شکل گیری و پیشبرد روندهای ظهور تمدن نوین اسلامی
 • بررسی عوامل تغییر و ثبات در شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • رویدادها، تصورات، و اقدامات تاثیر گذار بر آینده تمدنها
 • آینده های ممکن، محتمل و مطلوب تمدن نوین اسلامی
 • آینده نگاری (سناریو پردازی، چشم انداز سازی، طراحی نقشه راه، و…) برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • راهبردنگاری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و … برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • روش شناسی مطالعات آینده تمدن نوین اسلامی
 • الگوپردازی، مدل سازی، تصویر پردازی و … برای شکل دادن تمدن نوین اسلامی