کمیسیون های تخصصی

مسئول

حیطه ها

نام کمیسیون

پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی (نهاد) با مشارکت مرکز پژوهش های صدرا

مفاهیم، چیستی و ضرورت

چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مشارکت موسسه امام خمینی(ره) (گروه کلام)

هستی شناختی، معرفت شناختی، دین شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی

مبانی نظری تمدن نوین اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مشارکت دانشگاه عالی دفاع ملی

الزامات، موانع و مراحل

سیر تکوین تمدن نوین اسلامی

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

تاریخی، دینی، انقلاب اسلامی، جهان اسلام

ظرفیت های موجود برای تمدن سازی نوین اسلامی

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

جایگاه در طبقه بندی علوم، رشته ها، مطالعات، بایسته های علمی و معرفتی

مطالعات تمدن و تمدن شناسی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی) با مشارکت موسسه آینده روشن

تمدن زمینه ساز، ظرفیت های آموزه های مهدویت، جایگاه انتظار

تمدن نوین اسلامی و مهدویت

پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

آینده پژوهی، آینده نگاری، پیشران، سیاست گذاری

آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی