ارسال مقاله

پژوهشگر محترم

لطفا مقاله خود را بصورت pdf و word به آدرس ایمیل ما tamadon@sccsr.ac.ir ارسال نمایید.

جهت اطمینان؛ در صورت دریافت ایمیل توسط دبیرخانه بصورت اتوماتیک به شما تایید ایمیل داده خواهد شد.

با تشکر