فراخوان مقاله دوفصلنامه پژوهش‌های راهنماشناسی اعلام شد

به گزارش دبیرخانه هفته علمی تمدن نوین اسلامی دو فصلنامه پژوهش های راهنماشناسی به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) اعلام فراخوان مقاله کرده است.

اهداف دو فصلنامه به شرح زیر است:

تبیین اندیشه های اصیل امامیه و نقد دیدگاه های رقیب

تبیین و ترویج اصول و مبانی مشترک در میان شیعه و اهل سنت

تولید مبانی و اصول شکلگیری تمدن اسلامی و حوزه راهنما شناسی

ایجاد زمینه بازبینی در معارف حوزه نبوت و امامت و استخراج نظریه های جدید

فراهم ساختن زمینه تولید اندیشه ها و نظریه های میان رشته ای

تولید گفتمان در سطح نخبگان، ناظر به نیازهای روز در حوزه راهنماشناسی

پیشگیری از بحران های اعتقادی و جلوگیری از ابداع و نشر اندیشه های انحرافی در حوزه وحی، نبوت و امامت

 

شرایط پذیرش مقاله عبارت است از:

مقالات ارسالی باید تحقیقی ـ تحلیلی باشد.

مقاله نوآورانه و دربردارنده مطلب یا نظریه ای تخصصی و نکته علمی جدیدی باشد.

در این خصوص از مقاله های برگرفته از پایان نامه ها استقبال ویژه می شود.

مقاله های مبتنی بر گردآوری و ترجمه تایید نخواهد شد.

مقاله در نشریه های داخلی و خارجی، اینترنت چاپ یا ارائه نشده باشد.

رعایت شیوه نامه تدوین مقاله، موجود در تارنمای نشریه ضروری اسست.

دو فصلنامه پژوهش های راهنماشناسی به سردبیری حجت الاسلام حمید نگارش، دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) منتشر می شود.

انتهای  پیام/.