ویژه برنامه هفته علمی تمدن نوین اسلامی

1
شبکه یک:
چهارشنبه مورخ 2/10ساعت 18:دکتر فرزاد جهان بین
پنجشنبه مورخ 3/10 ساعت 23:حجت الاسلام دکتر رضا غلامی
شبکه 2:
سه شنبه مورخ 1/10ساعت 23:30دکتر موسی نجفی و دکتر ذوعلم
چهارشنبه مورخ 2/10 ساعت 23:30 حجت الاسلام دکتر سقای بی ریا و دکتر عصاریان نژاد