مسئول کمیسیون آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی مشخص شد.

پیرو واگذاری مسئولیت کمیسیون آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دکتر سید ابوالحسن نایینی، رییس محترم دانشگاه، طی حکمی دکتر حاکم قاسمی، رییس محترم پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه را به ریاست این کمیسیون منصوب کردند. در این حکم چنین آمده است:

جناب آقای دکتر حاکم قاسمی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

با سلام و احترام؛
با توجه به مراتب تعهد، تخصص و پیشینه ی ارزنده ی علمی، پژوهشی و اجرایی جنابعالی و به استناد نامه ی شمارهی 107/ت/94 مورخ94/03/03 شورای سیاست گذاری هفته ی علمی تمدن نوین اسلامی مبنی بر واگذاری مسئولیت «کمیسیون تخصصی آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی» به دانشگاه، به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیسیون مذکور برگزیده و منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، اهتمام و ابتکار کافی و مؤثر و با همکاری شورای سیاست گذاری برگزاری هفتهی علمی تمدن نوین اسلامی و کمیسیون های مربوط و درچارچوب وظایف تعریف شده برای کمسسیون تخصصی آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی در تحقق اهداف برگزاری هفته علمی تمدن نوین اسلامی و همچنین پیشبرد سیاستهای راهبردی دولت تدبیر و امید به ویژه توسعه و ارتقای جایگاه علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه، موفق و مؤید باشید./ پایان حکم