اعطای درجه علمی ـ پژوهشی به مقالات هفته علمی تمدن نوین اسلامی

 el

به استحضار پژوهشگران گرامی میرساند به استناد نامه شماره 52247 /3 مورخ 92/4/17 مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگزاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نامه شماره 94/1134 مورخ 94/3/11 مدیر محترم ارتقاء کارآمدی استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مقالات هفته تمدن نوین اسلامی که در فرآیند ارزیابی، امتیاز لازم را کسب کرده باشند، علمی ـ پژوهشی محسوب می گردند.