نشست تخصصی آینده پژوهی با عنوان “حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی” برگزار میشود

photo_2015-12-06_16-23-37

نشست تخصصی آینده پژوهی با عنوان “حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی” به عنوان دومین پیش نشست همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی در دانشگاه بین المللی امام خمینی روز دوشنبه 16/آذر/ 1394 برگزار می شود. دکتر مرشدی زاد عضو هیات علمی دانشگاه شاهد در این نشست به ارائه بحث می پردازد.
اولین پیش نشست تخصصی هفته علمی تمدن نوین اسلامی و همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی روز 9/آذر/1394 با عنوان آینده نگری، فرهنگ و تمدن اسلامی با سخنرانی دکتر عبدالرحیم گواهی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.