دومین نشست روسای کمیسیون های تخصصی برگزار گردید

256-Medium

دومین نشست تخصصی روسای کمیسیون های تخصصی در روز سه شنبه مورخ 15/02/94 از ساعت 18 الی 20 در محل سالن جلسات مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا تشکیل گردید. در این نشست آقایان حجج اسلام دکتر بی ریا، دکتر ذوعلم، دکتر ابوطالبی، دکتر حیدرزاده و آقایان دکتر جلالی، دکتر عصاریان نژاد و دکتر فرزاد جهان بین حضور داشتند.

در این نشست علاوه بر هماهنگی موضوعات و تبادل نظر، با پیشنهاد تشکیل «کمیسیون آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی» توسط پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) موافقت گردید.