نشست تخصصی و هم اندیشی تمدن سازی روند تکوینی یا تاسیسی

به گزارش دبیرخانه هفته علمی تمدن نوین اسلامی؛ به مناسبت سومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی نشست تخصصی و هم اندیشی درباره ی امکان تمدن سازی با عنوان « تمدن  سازی روند تکوینی یا تاسیسی» روز یکشنبه 5/12/1396 با حضور اساتید و صاحبنظران درپژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد. پژوهشکده آینده پژوهی به عنوان مسئول کمسیون آینده نگاری هتفته تمدن نوین اسلامی با برگزاری این نشست کوشید تا زمینه گفتگو و بهره گیری از نظرات مختلف در باره فرایند شکل دادن تمدن نوین اسلامی زمینه های تدقیق، تعمیق، و ترویج دیدگاهها در باره تمدن سازی و روندهای تمدنی را فراهم سازد و فرایند گفتمان سازی در باره تمدن نوین اسلامی را تقویت نماید. در این  نشست ده نفر از اساتید دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) حضور یافتند و به تبادل نظر درباره  امکان  تمدن سازی و پیشرانها و موانع آن پرداختند.

 در این نشست با توجه بر ابعاد مادی و معنوی تمدن، تاکید شد تمدن سازی اگر چه فرایندی بلند مدت است اما با برنامه ریزی و سیاستگذاری می توان به آن دست یافت. شکل دادن و ایجاد یک تمدن درصورتی امکان پذیر است که به هردو بعد مادی و معنوی آن توجه شود و ساختن این دو بعد به گونه ای منطبق بر یکدیگر به پیش برده شود و عملیاتی گردد. شرکت کنندگان فرایند تمدنسازی را فرایندی پیچیده و ترکیبی از تاسیس و تکوین معرفی کردند. فرایندی که عوامل مختلفی در شکل دادن آن و حرکت آن به سمت جلو موثرند اما در این میان نقش حکومت ها، نخبگان و فرهیختگان برجسته تر از عوامل دیگر است. با توجه به مباحث مطرح شده عوامل مختلف اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک به عنوان پیشرانها در تمدن سازی ایفای نقش می کنند اما عوامل اعتقادی بویژه ادیان در ساختن بعد معنوی تمدن و تکنولوژی در ساختن ابعاد مادی تمدنها نقش بیشتری داشته اند.

شرکت کنندگان تاکید کردند در فرایند تمدن سازی ابتدا لازم است ابعاد و مشخصات تمدنی که بناست ایجاد شود ترسیم و تعریف گردد. پس از آن باید تصویر روشنی از تمدن نوین در ذهن ها ایجاد گردد تا توافق بر سر آنچه بناست ایجاد شود حاصل گردد و حرکت جمعی برای دستیابی به تمدن نوین به عنوان وضعیت مطلوب تمدنی آغاز شود. دراین نشست تاکید شد تمدن سازی فرایندی بلند مدت و طولانی است . از این جهت برنامه ریزی واقدام مستمر و مداوم لازم است تا فرایند تمدن سازی به نتیجه برسد و مطلوب حاصل گردد. از این رو برنامه های کوتاه مدت، غیر مستمر و موردی اگر چه می توانند تاثیرگذار باشند اما تاثیرات آنها محدود است.

در نشست تخصصی و هم اندیشی در باره تمدن سازی با عنوان تمدن سازی روند تکوینی یا تاسیسی آقایان  دکتر حاکم قاسمی ، دکتر حکاک، دکتر معماری ، دکتر عزیز محمدلو، دکتر خزائی، دکترعین اله کشاورز ترک، دکتر درویشی، دکتربهرام نژاد، دکترعادل فر، به طرح دیدگاه ها و نظرات خود در باره موضوع پرداختند. شرکت کنندگان ضمن استقبال از گفتگو و تبادل نظر درباره این موضوع خواستار برگزاری جلسات بیشتر واستمرار گفتگو شدند.

 انتهای پیام/.